نمایندگان مجموعه تی هایا

آقای سیروس بلدی

نماینده و مدیر دفتر هامبورگ

20253 Hamburg
تلفن : 494063655178+
تلفن همراه : 49017670241727+
Email: syrous.baladi@gmx.de

آقای علی نوروز مقدم

نماینده فروش و مدیر دفتر بندرعباس

بندرعباس گلشهر ایرانیت شمالی مرجان 14 ساختمان آرام یک طبقه سوم
تلفن تماس دفتر بندر عباس : 07633689072
تلفن همراه : 09381483214
ali.norouzmoghadam@yahoo.com

logo haya 3 kb

در حال بروز رسانی اطلاعات نمایندگان مجموعه تی هایا

فهرست